ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА WWW.WEBSCHOOLSUN.COM

С УПОТРЕБАТА НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ВИЕ ИЗРАЗЯВАТЕ СЪГЛАСИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ ТУК, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА WWW.WEBSCHOOLSUN.COM ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ ОТ НЕЯ.

Настоящите Общи условия са важни, защото регулират отношенията между Вас („Потребителя“) и ЦС ПЯГ ЕООД, собственик на  платформата за обучение www.webschoolsun.com /„Платформата“, webschoolsun/, ЕИК: 204738270, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, гр. София, р-н Триадица, Тулча, 20, във връзка с използване на Платформата.

  1. Определения

1.1. Софтуер – означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена Ви чрез платформата или приложението по силата на настоящите Общи условия независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба и състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код; собственост на webschoolsun, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Директната връзка между Вас и платформата се осъществява посредством интернет. Понятието „Софтуер“ не включва софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

1.2.www.webschoolsun.com – интернет Платформа, посредством която на Потребителя се предоставя възможност за получаване на достъп до предоставяните от платформата информационни ресурси /данни, включващи видео уроци, тестове, коментари, публикации и др./съдържание след регистрация и заплащане на абонаментна такса. Възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация. Платформата е достъпна чрез уебсайта www.webschoolsun.com, собственост на ЦС ПЯГ ЕООД.

1.3. Документация – означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до помощни файлове, справочна документация, тренировъчна документация, Общите условия или техническа информация във връзка с Платформата, Съдържанието, Софтуера. Същата е собственост на Платформата.

1.4. Съдържание – означава всички уроци и включените в тях данни, видео записи, звукозаписи, текст, музика, тонове, фотография, графика, съобщение, ключови думи, описание на уроците, както и всички тестове, мисловни карти, учебни игри, преговори и всяка друга информация, предоставена в цифрова форма на Платформата.

1.5. Услуга/и на Платформата – персонализирана цифрова услуга, чрез която получавате достъп до Съдържанието, публикувано на Платформата – образователни уроци, тестове, мисловни карти и всякакъв друг вид Съдържание.

Услугата е достъпна през устройства с достъп до интернет, съвместими с техническите изисквания на Платформата.

1.6. Функционалност – способността на Платформата да изпълнява функциите си с оглед на целта, за която са предназначени.

1.7.„IP адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.8. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.9. „Интернет страница” е част от интернет платформа, която може да е съставна или обособена.

1.10. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.11. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните чрез Платформата ресурси.

1.12. “Интернет платформа” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес /URL/ по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо видео, файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.13. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

2. Права на интелектуална собственост

2.1. За да е възможно да използвате Платформата, Документацията и Софтуера, ние Ви предоставяме лично, ограничено, неизключително, непрехвърлимо право на достъп до Съдържанието на Платформата, което е само за Ваша лична, нетърговска цел. Извън това webschoolsun.com не Ви прехвърля никаква част от правото си на интелектуална собственост върху Платформата и публикуваното на нея Съдържание, което е изцяло собственост на Платформата или на наши лицензодатели и други праводатели.

2.2. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, прехвърляте, споделяте или да използвате по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата, Софтуера, Документацията или части от тях за каквато и да било цел без изричното позволение на webschoolsun.com.

  1. Предмет на договора

3.1 Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Платформата и потребителя за използване на Услугата/услугите на Платформата.

  1. Съгласие с общите условия


4.1.ЦС ПЯГ ЕООД чрез Платформата www.webschoolsun.com предоставя в режим on-line на Потребителя  предвидените в тези Общи условия услуги, при стриктно спазване от страна на Потребителя на определените в тези Общи условия изисквания.

4.2.Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителя.

4.3. Платформата предоставя, а Потребителите използват Услугите, съгласно параметрите, обявени на интернет страницата на Платформата www.webschoolsun.com .

4.4.Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страницата на Платформата www.webschoolsun.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронната препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на Платформата.

С всяко ползване на Услугите и ресурси на Платформата www.webschoolsun.com, включително с отварянето на Интернет страница от Платформата, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната /началната/ или която и да е друга Интернет страница на Платформата www.webschoolsun.com, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

4.5. За да може да използва Услугите на интернет Платформата, Потребителят трябва да попълни съответната електронна форма за Регистрация, достъпна в реално време /on-line/ в Интернет на страницата на Платформата www.webschoolsun.com .

Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Съгласно действащото законодателство в Р.България за лица, които не са навършили 14-годишна възраст /малолетни/ действията по приемане на Общите условия, регистрация и заплащане на дължимите абонаментни такси, се извършват от техните законни представители – родители или настойници. За лицата от 14 години до навършване на 18 годишна възраст /непълнолетни/ действията по приемане на Общите условия, регистрация и заплащане на дължимите абонаментни такси, се извършват от тях със съгласието на техните родители или попечители.

4.6. При попълване на формата за Регистрация, Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни, изискуеми от електронната форма, както и да ги актуализира при всяка тяхна промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в този процес са верни, пълни и точни.

4.7. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Платформата има право да откаже регистрацията.

4.8. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, Платформата има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

  1. Цена на услугата

5.1. Платформата предоставя Услугата/услугите срещу възнаграждение, дължимо от Потребителя, съгласно избраната от него услуга/и.

Възнаграждението за избраната от Потребителя услуга се заплаща към платформата по банков път.

5.2. Възнагражденията са посочени в платформата и са в български лева с ДДС.

5.3.Информация за различните параметри на Услугите е достъпна на страницата на интернет Платформата www.webschoolsun.com .

5.4. Платформата потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата или чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

5.5. Ако деактивирате профила си преди изтичане на предплатения период или фактически спрете да използвате платформата, ние ще задържим заплатеното от Вас възнаграждение, независимо дали профилът Ви ще бъде използван активно, или не.

5.6. При проблем с плащането, който се дължи на неизправност извън контрола на Платформата /например, но не само, проблем при наш сътрудник, доставчик на платежни услуги, който обработва плащанията/, webschoolsun не Ви дължи компенсация.

6. Сключване на договора

6.1.Настоящите Общи условия се прилагат, както към Услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

6.2. Договорът между страните се счита за сключен и поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 4.

6.3.Договорът се сключва на български език.

6.4.Договорът между Платформата и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.webschoolsun.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

6.5.Страна по договора с Платформата е Потребителят на Услугата съгласно данни, предоставяни при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя.

6.6.Договорът има действие:

За неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

7. Прекратяване на договора:

7.1.Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя курс;
 • с прекратяване на регистрацията на Потребителя за ползване на Услугата/услугите;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • едностранно без предизвестие от страна на Платформата, при използване на Услугата/услугите от страна на Потребителя в противоречие с настоящите Общи условия, приложимото законодателство и/или общоприетите нравствени норми.

 

  1. Права и задължения на Потребителя

   8.1. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Платформата Услуги, клиентско оборудване и достъп до Интернет.

   8.2.Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Платформата услуги, чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Платформата, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

   8.3.Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Платформата услуги да не зарежда, разполага на сървър на Платформата и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, видео, данни, текст, тестове, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесват в правилното действие на системата, да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид. Да не нарушават правата на интелектуална собственост на Платформата, както и да спазват всички други свои задължения по настоящите Общи условия за ползване.

С приемането на настоящите общи условия Вие се съгласявате да използвате адекватни мерки за защита на съдържанието, публикувано на Платформата. Препоръчително е използването на последна версия на интернет браузъра и стабилна интернет връзка

8.4. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставената от Платформата Услуга/услуги. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

8.5. Потребителят може да осъществява достъп до Платформата и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Платформата, единствено за лично ползване с нетърговски цели, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

8.6. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Платформата, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от webschoolsun.

9. Права и задължения на Платформата

9.1. Платформата се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугата/услугите.

9.2. ЦС ПЯГ ЕООД има право да изпраща търговски съобщения до Потребителите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Платформата.

9.3. Платформата има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа на Потребителя до Платформата, при противоречие с предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

9.4. Платформата има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугата/услугите, когато по преценка на Платформата или съгласно получена от трети лица информация, Потребителят ползва Услугата/услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия или добрите нрави.

9.5. Платформата си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Платформата, като не е необходимо предварително да уведомява за това Потребителя.

9.6. ЦС ПЯГ ЕООД се ангажира да осигури непрекъснато функциониране на интернет Платформата и сигурност на подобаващо професионално ниво. Възможно е понякога достъпът до Платформата и услугите й да бъде прекъсван, ограничаван или възпрепятстван с цел извършване на поправки, поддръжка или въвеждане на нови услуги или функции.

10. Интелектуална и индустриална собственост

10.1. ЦС ПЯГ ЕООД работи с партньори и разполага с различни източници на информация, и има за цел да предоставя единна точка за достъп до информация, свързана с обучението. Съдържанието, предлагано от Платформата, може да е с произход от партньори — притежатели на данни и/или да съдържа защитена информация на трета страна.

Информацията, публикувана на интернет Платформата, може да бъде защитена от права върху интелектуална и индустриална собственост. Правата на собственост, включително авторското право, които са в сила за дадена информация, достъпна чрез тази интернет Платформа, принадлежат на съответните собственици, които са ЦС ПЯГ ЕООД, партньори — притежатели на данни и/или други трети страни, определени като такива. Достъпът до Услугите не дава на потребителите право на собственост върху информацията, до която им е предоставен достъп на Платформата www.webschoolsun.com . Всички права, които не са специално предоставени с писмено позволение, се запазват от съответния собственик/собственици.

10.2. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугата/услугите.

10.3. Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ЦС ПЯГ ЕООД или друг изрично посочен източник.

10.4. Правата на интелектуална и индустриална собственост върху всички обекти на интелектуална и индустриална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на интернет Платформата www.webschoolsun.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на дружеството или на съответно изрично указаното лице, преотстъпило правото на ползване на дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

11. Регистрация и абонамент на потребителя

11.1. За да използва Услуга/Услуги предоставени от интернет Платформата, Потребителят ще трябва да се регистрира с потребителско име, парола и имейл адрес. Единствено и само Потребителят е отговорен за поддържането на поверителността на профила, потребителското име и паролата. Потребителят декларира и гарантира, че информацията в профила му ще бъде точна и актуална.

11.2. Потребителят трябва да уведоми незабавно Платформата за всяко неоторизирано използване на акаунта или друго нарушение на сигурността. Потребителят трябва да е сигурен, че е излязъл от профила си в края на всяка употреба на Платформата.

11.3. С попълването на лични данни на страниците на интернет Платформата, Потребителите дават изричното си разрешение за събиране, обработване и съхранение на тези данни и за използването им, за да се изготвят вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

11.4. Потребителите, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационна форма, съдържаща: име, парола и имейл адрес. С натискането на бутона за регистрация, Потребителите на Платформата www.webschoolsun.com декларират, че имат правото, пълномощията и дееспособността да бъдат обвързани с условията на Платформата за използване на предоставяната Услуга/услуги.

11.5. При извършване на регистрацията си, Потребителите се задължават да предоставят верни и актуални данни като при промяна, своевременно трябва да актуализират данните, посочени при регистрацията. В случай, че Потребителите предоставят неверни и/или неактуални данни, Платформата има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията им и достъпа до клиентските им профили.

11.6. След като регистрационната форма е попълнена и информацията е изпратена посредством натискане на бутона за регистрация, на посочения от Потребителя имейл адрес се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Платформата www.webschoolsun.com за потвърждаване на регистрацията и верността на попълнената информация.

11.7. В резултат на надлежно завършена регистрация, Платформата създава профил /акаунт/ на Потребителя, отговарящ на потребителското име, попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила си след като въведе потребителско име и парола в Платформата www.webschoolsun.com. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своите пароли, както и за всички действия, които се извършват от него или от трети лица чрез използването им.

11.8. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, потребителския профил съдържа и информация за дейността на Потребителите във връзка с ползването на услугата по закупуване – вид заплатен абонамент с начало и край.

12. Промени в Общите условия

12.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Платформата. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

12.2. При извършване на промени в Общите условия, Платформата ги довежда до знанието на Потребителя  чрез  публикуването им на Платформата www.webschoolsun.com.

12.3. Платформата предоставя на Потребителя 14-дневен срок от датата на извършването на промените да се запознае с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. Ако Потребителят продължи да използва Услугата/услугите и след промяната им това означава, че Потребителят  приема тези промени.

13. Отказ от отговорност

13.1. ЦС ПЯГ ЕООД не поема отговорност за загуба или щети, които биха могли да възникнат при използване на информацията или Услугите, предоставени чрез Платформата www.webschoolsun.com.

14. Лични данни

14.1. ЦС ПЯГ ЕООД cъбиpa и oбpaбoтвa Baшитe лични дaнни във вpъзĸa c пpeдocтaвянeтo нa ycлyги нa инфopмaциoннoтo oбщecтвo, интернет плaтфopми нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, Peглaмeнт (EC) 2016/679, и пo-ĸoнĸpeтнo въз ocнoвa нa cлeднoтo:

–           Изpичнo пoлyчeнo cъглacиe oт Потребителите на интернет платформата, посредством съгласие с настоящите Общи условия;

14.2.  ЦС ПЯГ ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, електронна поща, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на интернет Платформата.

14.3. ЦС ПЯГ ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

14.4. ЦС ПЯГ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

14.5. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, Платформата ясно обозначава задължителния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.


14.6. Платформата съхранява IP адреса на Потребителя, за целите на модериране и контрол над спам публикации.

14. 1.9.Личните данни, които Потребителят е споделил с Платформата при регистрацията си или по-късно, ще бъдат изцяло използвани за функционирането на Платформата и нищо друго, и няма да бъдат предавани на трети страни без изричното съгласие на Потребителя.

15. Други условия

15.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

15.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите действащи на територията на Р.България.

15.3. В случай на спор между Платформата и Потребител, страните следва първо да се опитат да разрешат спора с постигане на споразумение. Ако страните не могат да се споразумеят, спорът може да бъде отнесен към Комисията за защита на потребителите, гр. София 1000, пл. „Славейков“ 4A, kzp.bg. В противен случай спорът се отнася за решаване към компетентния български съд.

15.4. Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: webschoolsun@gmail.com

 

error: Съдържанието е защитено.